Šiandien yra 2019.03.26

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė 2014 m. rugsėjo 11-12 d. dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-13-V priemonę, organizuotuose  mokymuose Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovams 16 ak.val. (6 ak.val.- teorinio mokymo; 10 ak. val – praktinio mokymo). Mokymai, kurių tema „Vadovavimas komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesams“ vyko Birštone. Lektorė Agnė Tonkūnaitė – Teihmann labai įdomiai ir aiškiai perteikė mokymų medžiagą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė